אזרחים וותיקים

מצע "התעוררות" לאזרחים הותיקים
ירושלים של גיל הזהב

 

אוכלוסית האזרחים הותיקים הירושלמית הינה אוכלוסיה יקרה ובעלת זכויות רבות. לאוכלוסיה זו פנים מגוונות ושונות רבה: ביכולות, ברקע האישי, במצב הבריאותי והקוגניטיבי, במצב החברתי והמשפחתי ובמצב הכלכלי. היא פזורה בכל רחבי העיר וגם בריכוזים כגון בתי אבות, וכפועל יוצא נדרש לה מענה רב מימדי.

האזרחים הותיקים של העיר יכולים לתרום רבות לעיר בכוחם ובניסיונם, ועל העיר להציע להם איכות חיים גבוהה ומענה הולם ומכובד לצרכיהם. מדיניות תנועת התעוררות בעבור אוכלוסיית האזרחים הותיקים היא חלק מהתפיסה האסטרטגית של שימור ירושלים כעיר רב-גילאית ומשפחתית בה דרים הדורות זה בצד זה, ומתן מענה למיגוון האוכלוסיה וצרכיה.

עיקרי המדיניות של התעוררות בירושלים עבור האזרחים הותיקים הם עירוב ושילוב האוכלוסיה המבוגרת בחיים העירוניים ונגישות ואיכות השירותים העירוניים הניתנים לאוכלוסיה זו. אנו מאמינים כי שילובם של האזרחים הותיקים  במרחב העירוני מבחינה גיאוגרפית, חברתית, כלכלית ותרבותית יכול לשפר ולהעשיר את איכות חייהם, ובה בעת לאפשר להם לתרום לעיר.

על העירייה והחברה האזרחית החובה לפעול באופן פרואקטיבי לאיתור אזרחים ותיקים, בודדים או ריכוזים, לזהות את צרכיהם, לחברם לקהילה, להקשיב למצוקותיהם, לשמר ולשפר את איכות השירותים העירוניים והחברתיים המוצעים להם, ולהנגיש את שרותים אלו באופן מתאים ומכבד.

 

צורך ייחודי של חלק משמעותי מאוכלוסיה זו הוא ההתמודדות עם הריחוק מילדיהם ונכדיהם שבמהלך השנים נטשו את העיר. תנועת התעוררות מציבה במרכז חזונה פיתוח הזדמנויות לאוכלוסיה הצעירה בתחומי התעסוקה הדיור החינוך והתרבות, ובכך גם תקווה לאזרחים הותיקים להישארותם ואף חזרתם של קרוביהם לעיר.

 

התעוררות תיזום סקר צרכים וגיבוש תוכנית אב כמענה למיכלול הצרכים של האזרחים הותיקים ובני הגיל השלישי.

 

עירוב ושילוב

קהילתיות

החיבור של אוכלוסיית האזרחים הותיקים  לקהילות שכונתיות ועירוניות הינו אחד מהקווים המנחים של מתן מענה לצרכיהם ומימוש הפוטנציאל הטמון באוכלוסיה זו. שילוב האוכלוסיה הותיקה בקהילה ובמרחב העירוני יהווה דגש המלווה את פעילות התנועה והעיריה בתחום זה והוא יבוצע בין היתר באמצעות קווי המדיניות להלן:

 

שילוב בכלכלה ובחברה

רבים באוכלוסית האזרחים הותיקים מחזיקים בשילוב של ניסיון, זמן ונכונות לעשייה שניתן לרתום לטובת מערכים עירוניים וחברתיים. בנוסף, רבים מהם  נזקקים לתוספת הכנסה גם לאחר הפרישה והם והחברה גם יחד יכולים לצאת נשכרים מהעסקה והשמה עירונית.

–        העסקת גמלאים בשכר סימלי או בהתנדבות במערכים עירוניים בתחומי החינוך (ראה להלן), התיירות, הסיעוד, שפ"ע (גינון קהילתי), בעלי כישורים מיוחדים וכיו"ב.

–        הרחבת מרכזי התעסוקה וההשמה לאזרחים ותיקים בעיר בשת"פ עם משרדי הממשלה והמגזר השלישי.

–        השמת מתנדבים ותיקים בארגוני מגזר שלישי באמצעות המערך העירוני.

 שיתוף פעולה עם מערכת החינוך

אוכלוסיית האזרחים הותיקים יכולה לתרום ולהיתרם רבות דרך שילובה במערך החינוך העירוני ככוח עזר איכותי. מערך החינוך מצידו יכול לספק משאבים היכולים להירתם לצרכיהם של אוכלוסית האזרחים הותיקים:

 • עידוד פרויקטים של התנדבות הדדית וקשרים בין מוסדות קשישים ומוסדות חינוך
 • שילוב מתנדבים גמלאים במערכת החינוך כסייעים, מורים מחליפים ומורים אישיים לתלמידים מתקשים.
 • מתן מענה לנושא הקשישים העריריים דרך מערך התנדבות בני הנוער.

תרבות מונגשת ושגרת תרבות וספורט

אוכלוסיית האזרחים הותיקים היא צרכן גדול, חשוב ויציב של תרבות ממוסדת בעיר. מאידך רבים מהם מתקשים לצרוך תרבות בשל אי-נגישות ו\או העדר אמצעים. השקעה ישירה בצריכת התרבות של אוכלוסית האזרחים הותיקים היא בבחינת השקעה עקיפה וממונפת במוסדות ותעשיית התרבות בעיר

 • שימור והעמקת הקשר בין האזרחים הותיקים ומוסדות התרבות באמצעות מנגנוני הנחות ושיווק בהובלת המוסדות ובגיבוי ותכנון כולל עירוני.
 • הנגשת מוסדות התרבות המרכזיים לאוכלוסיה מוגבלת בתנועה ו\או באמצעים (כרטיסים מסובסדים באמצעות מערכת הרווחה, מערך הסעים בשת"פ עם המוסדות).
 • הנגשת תרבות מסובסדת מותאמת לאוכלוסית האזרחים הותיקים בשכונות ופריפריה העירונית, באמצעות המנהלים הקהילתיים.
 • התאמת מתקני ספורט עירוניים לפעילות ולשימוש אוכלוסית האזרחים הותיקים .

 

תכנון פיזי וגאוגרפי משלב ומנגיש 

התכנון העירוני בתחומי הבינוי, התחבורה והשימוש בנכסים עירוניים ישאף לשלב את אוכלוסית האזרחים הותיקים מבחינה גיאוגרפית ולהנגיש לה את העיר מבחינה תחבורתית.

 • פיזור ועירוב אוכלוסית האזרחים הותיקים דרך מדיניות תכנון המדגישה התחדשות דורית מקומית (על מנת להמנע מיצירת "מושבות זקנים") ופיזור גיאוגרפי של בתי אבות.
 • הכללת צרכיהם ונקודת מבטם של האזרחים הותיקים בתכנון התחבורתי העירוני.
 • שילוט בולט באתרים עירוניים ובמתקני תחבורה שיאפשרו התמצאות קלה יותר במרחב העירוני.
 • תכנון ריהוט הרחוב והגנים הציבוריים גם על פי צרכי האוכלוסיה הבוגרת ומאפייניה (כולל ספסלים, מעברי חציה, מדרכות, תחנות תחבורה ציבורית).
 • הקפדה על נגישות פיזית של מוסדות ציבוריים ועסקים בעבור אוכלוסיה ותיקה ו\או בעלת מוגבלויות

שירותים קהילתיים – ההיצע, שיתוף האזרחים הותיקים והיזון חוזר

היצע השרותים

תנועת התעוררות תדאג לשימור ושיפור איכות ומיגוון השירותים הקהילתיים הניתנים כיום לאזרחים הותיקים על סוגיהם ומצבם השונים, בדגש על מתן האפשרות להיות חלק פעיל ומחובר בחברה המקומית.

תנועת התעוררות תפעל לחיזוק מיזמים קיימים כגון סיוע טכני ולחצני מצוקה בבית לאזרחים ותיקים הזקוקים לכך והרחבתם לאזורים נוספים.

 איכות השירותים העירוניים

תפקידה ואחריותה הראשונים במעלה של העירייה כלפי אזרחיה הותיקים הינו בתחום איכות השירותים העירוניים המוצעים לה והיכולת של ההנהגה העירונית לדאוג לאינטרסים והצרכים שלה מול הממשלה, המגזר הפרטי והמגזר השלישי.

העירייה תפעל לקבל היזון חוזר תמידי על הצרכים ואיכות השירותים שמקבלת אוכלוסית האזרחים הותיקים והיא תערב אותם בתהליכי קבלת החלטות, בין היתר באמצעות העצמת פעילות  "מועצת הגמלאים" הפועלת בעיר בעשור האחרון.

מדיניות "אל תשליכני"

במסגרת כל תוכנית עירונית רלוונטית ידרשו אגפי העירייה לכלול התייחסות אל ההשפעות והאפשרויות שלה בנוגע לאוכלוסיה הותיקה בעיר.

 

נגישות למידע ולמיצוי זכויות

 • אימוץ גישה פרו-אקטיבית הפונה אל האוכלוסיה ומנגישה מידע וסיוע בתחומים רלוונטיים החל מאירועי תרבות ופנאי ועד מידע וסיוע במיצוי זכויות.
 • תנועת התעוררות מודעת לקושי של חלק ניכר מאוכלוסית האזרחים הותיקים לשימוש באמצעים דיגיטליים (אינטרנט, סמארטפונים וכיו"ב). לפיכך, במקביל להנגשת מידע ושרותים באמצעים אלו יימשך השימוש גם בערוצים המסורתיים (במיוחד טלפון ומדיה מודפסת), ובמקביל להצעת אפשריות לקבלת סיוע והדרכה למעוניינים בכך.
 • סיוע במיצוי זכויות – תנועת התעוררות מודעת לכך שאזרחים ותיקים רבים אינם מצויים בסבך מיצוי הזכויות היחודיות להם  בביטוח הלאומי, במסים, בריאות, תחבורה, קנין ועוד והיא תפעל להנגשת ייעוץ כזה במרכזים קהילתיים ובשכונות בסיוע הגופים הממשלתיים האמונים על כך.

 

בריאות עד 120

תנועת התעוררות תפעל לכך עיריית ירושלים תיזום ותוודה מתן מענה מיטבי לצרכי הרפואיים של האזרחים הותיקים ע"י ספקי שרותי הבריאות השונים בעיר.

על העיריה לפעול כמייצגת האינטרסים של התושבים בתחום מול מערכות הבריאות והרווחה הארציות תוך מגמה לשיפור ניכר בהשקעה הממשלתית בעיר בתחום, ובכלל זה בתי חולים ומחלקות סיעודיות ראויות ומכבדות, מרפאות גריאטריות וסגל רפואי מומחה, בתי אבות  ושירותים רפואיים (כולל רופאים אחיות מעבדה ותרופות) שיונגשו בקהילה ובמקום המגורים לזקוקים לכך.

 

נגישות לתחבורה

זיהוי והכללת שיקולי וצרכי האזרחים הותיקים במערך התחבורה העירוני, ובכלל זה מיקום תחנות והקלת ההגעה אליהן ובתוכן.

מתן דגש מיוחד על סיוע בהסתגלות האזרחים הותיקים לשינויים טכנולוגיים דוגמת המעבר לשימוש ב"רב-קו" וטעינתו שלא באמצעות הנהג.